مشخصات متقاضی

۱- مشخصات متقاضی

نام شرکت/سازمان/موسسه/جشنواره/رویداد *
شناسه ملی *
نام سازمان اصلی یا سازمان مادر
نام مدیرعامل/ مدیر اجرایی *
کد ملی مدیرعامل / مدیر اجرایی *
شماره تلفن همراه *
مثال : ۰۹xxxxxxxxx
شماره تلفن ثابت *
-
نمونه : (شماره تلفن-کد استان)
آدرس سایت
آدرس ایمیل *
نشانی *

۲- نوع سازمان

نوع سازمان *
سایر :